Voorwaarden kinderfeestje bij u thuis.

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: kinderfeestje bij u thuis, gevestigd te Breda, opgericht door Jeanet Zijlmans en ingeschreven bij de kvk onder nr. 88665054

Kinderfeestje bij u thuis organiseert kinderfeestjes bij de mensen thuis voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Opdrachtgever: Ouder(s) of andere gezaghebbenden.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen gekomen van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Opdrachtgever ontvangt een exemplaar van de algemene voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst van kinderfeestje bij u thuis.

Tijdens het intakegesprek zal de opdrachtgever op de algemene voorwaarden gewezen worden.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende overeenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen.

Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, tenzij anders is overeengekomen.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de ouder(s) gezaghebbende(n) en het kind de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten. Afspraken voor een kinderfeestje beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het feestje plaats kan vinden op de afgesproken dag, en de afgesproken tijden. Indien de activiteit niet op tijd kan beginnen, om wat voor reden dan ook, wil het niet zeggen dat het feestje automatisch later begint en langer doorloopt. Dit zal in overleg met de opdrachtnemer besproken moeten worden.

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

De actuele tarieven van opdrachtnemer staan vermeld op de website www.kinderfeestjebijuthuis.nl en zijn opgenomen in de overeenkomst of op te vragen bij de opdrachtnemer. Alle bedragen zijn in euro’s.

Bij afspraken binnen een straal van 10 km. worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Bij afspraken buiten een straal van 10 km. worden er reiskosten in rekening gebracht.

19 cent per km. Facturering vindt plaats op de dag van het feestje. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden ( tenzij anders overeengekomen), middels overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Wanneer niet binnen de betalingstermijn betaald word, wordt er een herinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is opdrachtnemer gerechtigd verdere stappen te ondernemen om het verschuldigde bedrag te ontvangen.

VERPLAATSEN OF AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK.

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij een verhindering kan een afspraak tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Bij geen annulering of annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt de helft van de kosten van een basistarief in rekening gebracht.

Mocht de opdrachtnemer niet aanwezig kunnen zijn op de afgesproken dag ( door ziekte of andere oorzaken) dan zal zij u de mogelijkheid bieden om de kant en klarebox te huren voor de helft van de prijs. Ook zal zij er alles aan doen om het feestje door te laten gaan op de afgesproken dag, desnoods wordt er een vervanger gezocht. Hier kunnen door de opdrachtgever geen enkele kosten voor berekend worden naar de opdrachtnemer toe in welke vorm dan ook.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door opdrachtgever aan opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst.

TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten en diensten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die evt ontstaan t.a.v. de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst zullen eerst in onderling overleg of met mediation ( conform het nmi reglement) geprobeerd te worden opgelost, waarbij beide partijen zich tot het uiterste inspannen, alvorens deze geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

VINDPLAATS EN WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op www.kinderfeestjebijuthuis.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de coachingsovereenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *